Jednání zastupitelstva 7. 4. 2011

Informace z jednání zastupitelstva 7. 4. 2011

Přítomni: Kliment K., Kliment M., Münzberger, Moureček, Poláček, Jelenová, Vodička
Omluveni: Horák, Novotný

Program:

1) Jednání od 19:00 v základní škole s ředitelkou paní Horkou a zástupkyní paní Malou:

a) Paní Horká seznámila zastupitelstvo s historií stavebních úprav (po 15 letech
nulové údržby se poslední dvě volební období masivně do školy investovalo)

b) V rámci programu EU „Peníze do škol“ získá škola cca. 1 milion Kč – chce za to
vybudovat odbornou počítačovou učebnu.

c) Je třeba koupit stavitelný nábytek – do 1. třídy přijde od září 2011 třicet dětí.

d) Z rezervního fondu hodlá ředitelka provést: výměnu podlah včetně podkladních
desek, vyměnit v přístavbě lino a rozšířit družinu (přemístit do jazykové třídy).

e) Ředitelka žádá zastupitelstvo o provedení dalších investic:

i) Zateplení
ii) Omítky
iii) Plastová odpadní jímka
iv) Oprava propadlé podlahy v tělocvičně (oprava 2 m2 by dle cenového návrhu
odborné firmy přišla na 60.000,- Kč, celá nová podlaha na cca. 600.000,- –
ceny se zdají zastupitelstvu přemrštěné, je třeba konzultovat firmy zabývající
se litými podlahami – pan Poláček)
f) Proběhla diskuze ohledně možné rekonstrukce sklepa na dílny a na sprchy pro
tělocvičnu. Náklady by byly extrémně vysoké, prostory mají špatnou přístupnost
po strmých schodech, zdi jsou kamenné a neizolované, bylo by třeba přemísťovat
velké množství instalací vedených nyní pod stropy a podél stěn.

2) Zavážení pískovny

Pan Tůma, firma Geoaktiv, seznámil zastupitelstvo se stavem zavážení pískovny.
Panuje nedostatek vhodného materiálu, velká vozidla 40t se do pískovny vůbec
nedostanou. Proto je cena určená zastupitelstvem na 100 Kč/m3 neprůchodná. Pan
Tůma navrhuje akceptovat 65,- Kč (40,- Kč pro městys, 25,- Kč pro firmu Geoaktiv
za rekultivaci) a v několika menších krocích zavézt 90 procent pískovny (tj. 72.000
m3). Obec by si ponechala 8.000 m3 pro vlastní potřebu do budoucna (plánovaná
výstavba kanalizace atp.).
Zastupitelstvo souhlasí s tím, aby pan Tůma poptal stavební firmy a vypracoval
smlouvu, kterou by mohlo zastupitelstvo odsouhlasit. Pan Tůma dodá zastupitelstvo
cenovou mapu za skládání zeminy v okolí Prahy.

3) Zemědělec Martin Homola (přítomen osobně) žádá o změnu zamítavého stanoviska
městyse ze dne 26.3.2011 k jeho záměru vystavět na okraji Bělče farmu pro hovězí
dobytek.

Zastupitelstvo pověřuje starostu, aby upravil stanovisko tak, aby pan Homola stavět
mohl s tím, že bude projektově a stavebně důsledně zajištěno, aby podnikání bylo
skutečně pro okolí nerušivé a aby pan Homola musel současně s kravínem vystavět
asfaltovou komunikaci.

4) Pan Kliment M. seznamuje zastupitelstvo s organizací májových slavností s živou dechovkou chodící po obci.

5) Pan Kliment K. zve zastupitele na 14.4. od 14:00 na úřad, kde se střetnou advokáti
pana Durase a městyse a budou dohadovat poslední detaily smlouvy o spolupráci.

6) Zastupitelstvo vyhovuje žádosti paní Pecharové, aby hasiči nepálili na čarodějnice
vatru v centru obce a ustanovuje náhradní místo vedle fotbalového hřiště.

7) Zastupitelstvo souhlasí s odprodejem cca. 70 m2 pozemku manželům Gabkovým za
symbolickou cenu. (Tyto pozemky Gapkovi převedli v minulosti bezúplatně na obec.)

8 ) Návrh paní Zedníkové, přeměnit špejchar na výstavní síň a ateliér se zastupitelstvu
principielně líbí. Očekává konkrétní návrh ze strany pí. Zedníkové a sejde se ve
špejcharu k místní prohlídce skutečného stavu.

9) J. Vodička navrhuje výstavbu hřiště pro Petanque v sadech Sv. Čecha (písková
plocha 15 x 4 m, 2 fošny, lavička). Zastupitelstvo bude o tomto bodu jednat při
příštím jednání, aby si zastupitelé mohli v mezidobí místo prohlédnout.

10) Zastupitelstvo souhlasí s výstavbou plastové jímky u školy (předpokládaná roční
úspora na vyvážení by měla pokrýt cenu). Pan starosta může použít peníze, které
jsou v rozpočtu jako rezerva pro školu.

11) Zasedání ukončeno 23:50.

17. 4. 2011
J. Vodička