Jednání zastupitelstva 21. 04. 2011

Informace z jednání zastupitelstva 21. 4. 2011

Přítomni: Karel Kliment, Miroslav Horák, Miloš Kliment, Vítězslav Novotný, Jiří Vodička, Stanislav Poláček, Lukáš Münzberger
Omluveni: Zdeněk Moureček, Lenka Jelenová

Zápis pořídil Stanislav Poláček

Kontrola a čtení zápisu ze dne 7. 4. 2011.

Výstavba zemědělské farmy p. Homoly v Bělči
Bylo přečteno vyjádření k oznámení záměru vybudování „Rodinné zemědělské farmy Běleč“, které ÚM zaslal dne 26.3.2011 Ing. Merklové na Krajský úřad Stř. kraje.
Následovala debata převážně s občany Bělče za přítomnosti p. Homoly. Občané Bělče kladli své dotazy a připomínky ohledně začlenění stavby do krajiny, přístupové cesty k farmě, zazněly obavy z ohrožení podzemních i povrchových vod, nárůstu dopravní zátěže a zabezpečení čistoty komunikací. Dále zazněly i návrhy na zmenšení kapacity farmy a zmenšení velikosti objektu farmy.
Na závěr debaty p. Homola navrhl občanům Bělče možnost navštívit obdobnou farmu na okrese a obeznámit se s provozem podobného zařízení a problematikou farmaření. Občané Bělče přislíbili, že tuto nabídku využijí.

Zavážení pískovny v Bělči
Zastupitelstvo diskutovalo s občany Bělče o nutnosti zavezení pískovny do roku 2013 a její rekultivace, které po MÚ Liteň požaduje Báňský úřad. Občané Bělče přislíbili, že se obrátí na Báňský úřad a že se pokusí nalézt cestu, jak pískovnu nezavážet.

Havarijní stav vozovky v Leči
Pí. Sedláčková upozornila na havarijní stav vozovky v Leči u autobusové zastávky, kde hrozí propadnutí vozovky. Zastupitelstvo rozhodlo, že tento problém bude řešit ÚM se Správou a údržbou silnic písemně.

Odběr pitné vody u pí. Sedláčkové
Pí. Sedláčková se dosud nedohodla s ÚM na znění smlouvy o odběru pitné vody a vytýká ÚM, že stále nebyl namontován kohout a vodoměr. Zastupitelstvo rozhodlo, že kohout a vodoměr budou namontovány v dohledné době a pí. Sedláčkové bude předložena k podpisu smlouva o odběru vody za všeobecně platných podmínek. Dále bude provedena kontrola částek fakturovaných za odběr pitné vody za období 2010.

Smlouva o spolupráci se spol. Stříbrný potok s.r.o.
Tato smlouva, která umožní výstavbu čistírny odpadních vod, by měla být podepsána v nejbližší době, zbývá dořešit několik sporných bodů na nichž obě strany pracují.

Žádost o pronájem pozemku
Zastupitelstvo odsouhlasilo pronájem pozemku parc. č. xxx (číslo bude po zjištění doplněno) KN v k.ú. Liteň o rozloze 9 m2 panu Králíčkovi.

Májové oslavy v Litni 14.5.2011
Dne 14.5.2011 budou v Litni pořádány Máje a při této příležitosti bude zpřístupněn i zámecký park a to od 13.30 -15.00 hod.