Jednání zastupitelstva 24. 3. 2011

Informace z jednání zastupitelstva 24. 3. 2011

Přítomni: Miroslav Horák, Karel Kliment, Miloslav Kliment, Lukáš Münzberger, Lenka Jelenová, Stanislav Poláček
Omluveni: Zdeněk Moureček, Jiří Vodička, Vítězslav Novotný
Zapisovatel: Lukáš Münzberger

Program:

1. Úvod

V úvodu byly zrekapitulovány body z předchozího zasedání:
– Bude provedena kalkulace a posouzení nabídek na odvodnění v ulici Zahradní.
– Učiliště – probíhá jednání s panem Prunerem, po ukončení činnosti učiliště zůstane zachováno vybavení kuchyně. Je třeba zvážit možnosti využití objektu v případě, že bude převeden do vlastnictví městyse (např. domov důchodců, školicí středisko apod.).
– Smlouva o spolupráci městyse Liteň se společností Stříbrný potok s.r.o. – JUDr. Weber předložil aktuální verzi smlouvy.
– Černá skládka na cestě „u vinice“ – uklizeno zaměstnanci městyse.
– Byl odklizen nepořádek u Staré školy – náklady na kontejner činí 7800 Kč, část nákladů (3500 Kč) bude naúčtována místním obyvatelům. Dochází zde k likvidaci autovlaků na veřejném prostranství. Místní obyvatelé budou informování, aby tuto činnost prováděli na vlastním pozemku.
– Smlouva s Farní charitou – bude přidán dodatek o nepřetržitém dozoru nad klienty po nastěhování do objektu

2. Žádost paní Šafnerové o příspěvek na dětský karneval – 1500 Kč

Odsouhlaseno.

3. Žádost obce Korno – Smlouva o spolupráci při zabezpečení požární ochrany

Zastupitelstvo žádost odsouhlasilo. Městys Liteň zašle obci Korno návrh smlouvy. Za zabezpečení požární ochrany bude obec Korno přispívat částkou 10000 Kč ročně.

4. Návrh ceny na ukládání zeminy do pískovny v Bělči

Byl podán návrh snížit cenu za ukládání zeminy na 60-65 Kč/m3. Zastupitelstvo se rozhodlo zachovat současnou cenu, tj. 90 Kč.

5. Předvolání k jednání před odvolacím soudem

Dne 6. 4. 2011 proběhne jednání před odvolacím soudem u Krajského soudu. Jedná se o náhradu škody, kterou požadují manželé Lisovi po městysi Liteň. Městys bude zastoupen JUDr. Machutou.

6. Žádost o napojení na vodovod – pan Hampejs

Zastupitelstvo odložilo rozhodnutí na pozdější dobu. Je nutné další posouzení v návaznosti na zprovoznění nového vrtu, který posílí vodovodní soustavu.

7. Nájemné – dluh

Městys pronajímá garáž a kancelář budově kina, kde současný nájemník dluží za pronájem těchto prostor 81 200 Kč. Nájemník požádal o pozdržení výpovědi do 31. 12. Do té doby slíbil uhrazení dlužné částky. Bude mu nabídnuta nová smlouva a sepsán splátkový kalendář. V případě dalšího neplacení, či opoždění úhrad splátek mu bude smlouva vypovězena a bude požadován příkaz k uhrazení dlužné částky.

8. Diskuze

Dne 2. 4. 2011 bude pořádán 1. obecní ples. Obec přispěje částkou 3000 Kč na nutné výdaje a část tomboly.
Obec Měňany dluží Litni za příspěvky za děti a žáky, kteří navštěvují liteňskou základní a mateřskou školu. Měňany se v současné době potýkají s vysokými dluhy, které jsou důsledkem realizace projektu výstavby kotelny na biomasu.

Lukáš Münzberger
24. 3. 2011

Buďte první, kdo vloží komentář

Přidejte odpověď

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.


*