Jednání zastupitelstva 24. 2. 2011

Zápis z jednání zastupitelstva městyse Liteň konaného dne 24. 2. 2011

Přítomni: Ing. Horák Miroslav, Kliment Karel, Kliment Miloslav, Ing. Moureček Zdeněk, Ing. Münzberger Lukáš, Novotný Vítězslav, Ing. Vodička  Jiří

Omluveni: Mgr. Jelenová Lenka, Poláček Stanislav

Hosté: Jan Havelka z Úřadu městyse Liteň;  Mgr. Mülerová, JUDr. Civínová, p. Křikava – Farní charita Beroun;  p. Pop — firma  JESY

Program:

1. Projednání a odsouhlasení rekonstrukce z grantového projektu Pomůžeme vám uspět, realizovaného Farní charitou Beroun (FCH).

2. Projednání a odsouhlaseni spolupráce s firmou ENERGY BENEFIT při podání žádosti o dotaci na zateplení budovy Úřadu městyse.

1. Projednání a odsouhlasení rekonstrukce z grantového projektu Pomůžeme vám uspět, realizovaného Farní charitou Beroun.

Paní  Mgr. Mülerová seznámila přítomné s realizací výše zmíněného projektu a osvětlila možnost zapojit a využít možnosti zaměstnat klienty Azylového domu Beroun při rekonstrukci domku na hřbitově v Litni. Jednání se zúčastnila MUDr. Lacmanová, která vznesla připomínky ohledně zajištění bezpečnosti dětí navštěvujících ZŠ Liteň při pohybu klientů v blízkosti školy. Tito klienti budou zajišťovat práce na opravě hřbitovního domku a mohou také pomáhat městysu s úklidem veřejných prostor. Všichni pracovníci FCH ubezpečili přítomné, že klienti prošli tréninkovým pracovištěm a skýtají záruky seriózního jednání. Mimo to po celou dobu pobytu klientů bude zajištěn dohled proškolenými pracovníky FCH. V podmínkách smlouvy o spolupráci budou upřesněny podmínky, za kterých bude možno ukončit pobyt a působení klientů v tomto projektu, včetně dozoru a dohledu při pobytu klientů.

Stanovisko zastupitelstva:

Zastupitelstvo odsouhlasilo tuto spolupráci sedmi hlasy, jeden zastupitel se zdržel hlasování. Přechodné ubytování stávajícího uživatele domku na hřbitově do klubovny v Bělči zastupitelstvo zamítlo. Bylo mu nabídnuto zvýhodněné ubytováni v Azylovém domě v Berouně, které odmítl, dále mu bylo předjednáno ubytování v ubytovně v Karlštejně.

2. Projednání a odsouhlasení spolupráce s firmou ENERGY BENEFIT při podání žádosti o dotaci na zateplení budovy Úřadu městyse.

Na zasedání zastupitelstva byl přizván p. Pop za firmu JESY, aby seznámil zastupitele s možnostmi kombinace stávajícího zdroje vytápění s tepelným čerpadlem, jehož instalace je podmínkou získání dotace. Byly navrženy tyto možnosti:

1. Možnost použít tepelné čerpadlo s plynovým motorem a kompresorem.

2. Použít absorbční tepelné čerpadlo

První možnost je podstatně hlučnější a technicky náročnější, druhá možnost je jednodušší, nehlučná a přijatelnější, ale finančně náročnější. Doporučuje se zachovat stávající plynové kotle s možností přepínání na vytápění tepelným čerpadlem.

Stanovisko zastupitelstva

Zastupitelstvo doporučuje upřesnit body o spolupráci při realizaci prováděcích projektů, výběrových řízení, technického dozoru a závěrečném vyhodnocení akce. Zastupitelstvo odsouhlasilo jednohlasně zadání a zpracování energetického auditu a podkladů pro podání žádosti o dotaci.

Zapsal: Karel Kliment