Zápis z veřejného zasedání 17. 2. 2011

Zápis ze zasedání zastupitelstva městyse Liteň konaného 17. 2. 2011

Přítomni: Ing. Miroslav Horák, Mgr. Lenka Jelenová, Karel Kliment, Ing. Zdeněk Moureček, Ing. Lukáš Műnzberger, Vítězslav Novotný, Stanislav Poláček, Ing. Jiří Vodička

Omluveni: Miloslav Kliment

Hosté: Mgr. Petra Műllerová – zástupkyně Farní charity Beroun, Matthew V. Duras, Ing. Čermák – zástupci společnosti Stříbrný potok, s.r.o.,  Jan Havelka z Úřadu městyse Liteň

Program :

1. Zahájení

2. Odsouhlasení návrhu zadání 2. změny územního plánu městyse Liteň

3. Doprivatizování pozemku parc. č. 608 KN v k. ú. Liteň

4. Diskuse

5. Usnesení

6. Závěr

1) Zahájení

Moderování zasedání se ujal pan starosta, který seznámil přítomné s programem zasedání a požádal zastupitele o jeho doplnění o bod schválení podpisu smlouvy na zřízení věcného břemene na plynové potrubí a o nabídku na zateplení budovy úřadu od firmy Energy Benefit Centre a.s. Jako zapisovatelku zasedání navrhl Lenku Jelenovou a za ověřovatele zápisu vybral Miroslava Horáka a Stanislava Poláčka.

Zastupitelstvo schválilo program zasedání a jeho doplnění o dva body. Schválilo také navržené osoby zapisovatelky a ověřovatelů zápisu.

2) Odsouhlasení návrhu zadání 2. změny územního plánu městyse Liteň

Zastupitelstvo se v uplynulých dnech seznámilo s návrhem 2. změny ÚP, kterou zadalo bývalé zastupitelstvo obce. Jejím předmětem je změna účelu využití 32 pozemků různých vlastníků.

Námitky proti tomuto návrhu podala spol. Stříbrný potok, s.r.o., která nesouhlasí se zařazením svého pozemku v areálu mateřské školky do kategorie „zastavitelné území veřejné vybavenosti“ a pozemku Hrubovna u základní školy do „zastavitelného území pro sport“. Předmětem sporu jsou tedy pozemky dlouhodobě využívané obcí pro veřejně prospěšné účely, které byly v rámci restituce vydány původním majitelům a spol. Stříbrný potok je od nich odkoupila. Společnost Stříbrný potok nyní nesouhlasí se zakotvením veřejného využití těchto pozemků v územním plánu Litně v navrženém rozsahu. Tento krok obce vnímá jako nepřijatelný zásah do svých vlastnických práv, nesouhlasí s vyloučením dalších způsobů využití a zhodnocení pozemků, např. pro výstavbu domů, a navrhuje ponechat významné části pozemků v „zastavitelném území smíšeném, obytném nebo technické vybavenosti“. Jednatel společnosti, pan Duras, na veřejném zasedání deklaroval ochotu o sporných pozemcích dále vyjednávat tak, aby mohly i nadále sloužit svému současnému účelu v celém nebo omezeném rozsahu. Dohodl se se zastupitelstvem na dalším jednání a společném hledání řešení, které by bylo přijatelné pro obě strany. Tato jednání budou předcházet definitivnímu schválení 2. změny územního plánu zastupitelstvem na některém z příštích veřejných zasedání, ze kterého mohou být sporné pozemky ještě vyjmuty. Pan Duras předal na zasedání zastupitelům soupis námitek společnosti Stříbrný potok proti změně účelu využití svých pozemků.

Zastupitelstvo projednalo a odsouhlasilo návrh zadání 2. změny územního plánu Litně a tím jej postoupilo k dalšímu projednávání.

3) Doprivatizování pozemku parc. č. 608 v k. ú. Liteň

Jedná se o pozemek pod platem, které se nachází za Litní. Stavba plata je již v majetku obce, nyní ji má v pronájmu ZD Mořina, které zde ukládá siláž. Obec má v úmyslu plato zachovat a do budoucna využívat nebo pronajímat a proto u pozemkového fondu usiluje o získání pozemku pod platem, který je stále ve vlastnictví pozemkového fondu.

Zastupitelstvo projednalo a souhlasí s doprivatizováním pozemku parc. číslo 608 KN v k.ú. Liteň a s jeho převodem do vlastnictví obce.

4) Schválení podpisu smlouvy o zřízení věcného břemene

Součástí výstavby rodinných domů v horní části Litně je i rozvod plynu k jednotlivým stavebním parcelám. Plynové potrubí přetíná obecní pozemek parc. č. 998/4 KN v k.ú. Liteň, jde o místní komunikaci vedoucí k židovskému hřbitovu a proto je potřeba zřídit věcné břemeno a zavkladovat jej na KÚ.

Zastupitelstvo odsouhlasilo podepsání smlouvy o zřízení věcného břemene na uložení plynového potrubí mezi Městysem Liteň, RWE Transgas, a.s. a Ing. Davidem Hampejsem a pověřilo starostu obce k podpisu smlouvy.

5) Nabídka na zateplení budovy úřadu od firmy Energy Benefit Centre a.s.

Pan Havelka z úřadu městyse seznámil přítomné s nabídkou firmy Energy Benefit Centre a.s. na zpracování projektu zateplení budovy úřadu a vyřízení žádosti o dotaci. Součástí zakázky by bylo i finančně výhodné zpracování tepelného auditu budovy, který musíme mít. Pan Ing. Vodička zpochybnil efektivitu navrženého vytápění úřadu pomocí tepelného čerpadla.

Zastupitelstvo odložilo projednání věci do čtvrtka 24.2.2011 s tím, že pan Havelka z úřadu městyse zkonzultuje vytápění budovy pomocí tepelného čerpadla s panem Břečkou z firmy JESY s.r.o. a poté se opět vyhodnotí výhodnost celého projektu pro obec.

6) Diskuse

Mgr. Műllerová zastupující Farní charitu Beroun seznámila přítomné s nabídkou na rekonstrukci a využití správní budovy u hřbitova v Litni. Jejich záměrem je provozovat zde následnou azylovou péči a pomáhat lidem bez domova s návratem do normálního života. Mohlo by zde být ubytováno 3–5 prověřených bezproblémových klientů, kteří by se podíleli na údržbě hřbitova a jiných pracích pro obec. Byli by pod stálým dohledem sociálního pracovníka, platili by si nájem a podmínkou ubytování by bylo dodržování stanoveného řádu.

K tomuto tématu se zastupitelstvo sejde s Farní charitou Beroun příští čtvrtek 24. února 2011 na úřadě v Litni od 19:00, veřejnost je zvána.

Pan Nolč se zaptal, jestli bude pro plánovanou výstavbu rodinných domů v Litni zajištěno dostatečné množství pitné vody.

Pro potřeby nové výstavby bude pravděpodobně už v letošním roce zprovozněn další vrt ve Vlencích, který bude schopen dodávat zhruba polovinu současné spotřeby pitné vody v Litni. Jinak stále platí zákaz napojování nových spotřebitelů na obecní vodovod do doby, dokud se obci nepodaří zabezpečit nové zdroje pitné vody.

Pan Knop a pan Homola upozornili na problémy s vodou vytékající z polí a staveniště v horní části Litně a ve Bělči.

Na staveništi pana Hampejse se má podle stavebního povolení realizovat 6 vsakovacích jam, hotová je zatím pravděpodobně jen jedna. Nové komunikace nebyly dosud zkolaudované. Obec tam na cestu pod staveniště navezla recyklát, aby se tam nedržela voda. Majitelé hraničních pozemků na řadě míst zavezli strouhy, kterými stékala voda ze svahů a je potřeba je obnovit. Obec se věcí bude zabývat. Na konci ulice Sadová by se mělo v průběhu jara 2011 vytvořit koryto 15 x 18 cm z fošen, které by protínalo cestu a dešťová voda by se svedla dolů ke kanálu. Ve Bělči se o něčem podobném uvažovalo už před rokem, obec se na  to nyní zaměří a dořeší to.

Paní Knopová vyjádřila nespokojenost s obtížným průchodem pro chodce v nejužším místě v zatáčce v ulici Dlouhá, požaduje vybudovat chodník, zpomalovací pruhy na vozovce nebo dopravní značení omezující rychlost vozidel.

Obci se dosud nepodařilo dohodnout s odborem dopravy a policií a najít vyhovující řešení, např. z důvodu omezené šíře vozovky nelze prosadit variantu chodník. Obec se pokusí řešit situaci alespoň dopravním značením a problémem se budeme dále zabývat.

Pan Nolč požaduje řešit problém nepřihlášených obyvatel, na které obec nedostává příspěvek a podnikatelé odvádí daně jinam.

V tomto ohledu nemá obec žádné pravomoce.

Pan Nolč a pan Fejfar upozorňují na nedodržení závazku smlouvy s Golfem Karlštejn, že zůstane zachovaná turistická cesta ze Bělče do Karlštejna, ale některé úseky byly zahrazeny a zanikly.

Obec se bude tímto problémem zabývat a vrátí se k němu na některém z příštích zasedání.

Pan Fejfar vytknul obci malou aktivitu při řešení nepovoleného ořezávání ovocných stromů u silnice na Běleč, která je ve správě SÚS.

Zapsala Lenka Jelenová.

Zápis ověřili:

…………………….                                     …………………..

Ing. Miroslav Horák                                 Stanislav Poláček

Usnesení č. 1/2011 ze zasedání zastupitelstva městyse Liteň konaného dne 17.2.2011

1. Zastupitelstvo projednalo a souhlasí s upraveným návrhem zadání 2. změny územního plánu obce Liteň.

2. Zastupitelstvo projednalo a souhlasí s doprivatizací pozemku parc. číslo 608 dle KN v k.ú. Liteň.

3. Zastupitelstvo souhlasí s podpisem smlouvy o zřízení věcného břemene na vedení plynového potrubí přes pozemek parc. č. 998/4 dle KN v k.ú. Liteň mezi Městysem Liteň, RWE Transgas, a.s. a Ing. Davidem Hampejsem a pověřuje starostu městyse k podpisu smlouvy.

……………………….                                                                 ……………………..

Karel Kliment                                                                             Ing. Miroslav Horák

starosta městyse Liteň                                                                  místostarosta městyse