Festival Jarmily Novotné 2019


Nevěsta prodaná do ciziny
6. března 2019 - 2.listopadu 2020 - Zámek Liteň, z.s. zapůjčil fotografie Jarmily Novotné pro příznačně nazvanou výstavu Nevěsta prodaná do ciziny mapující historii nejznámější opery Bedřicha Smetany v zahraničním kontextu. Výstavu pořádá Národní muzeum – Muzeum B. Smetany.
ZUŠ Open
1.červen - Na Den dětí bude zámecký areál v Litni hostit happening základních uměleckých škol pro Středočeský region s názvem ZUŠ Open.
Závěrečný koncert Interpretačních kurzů v Litni 2019
19.září - 6. ročník Interpretačních kurzů v Litni 2019 bude unikátním spojením renomované sopranistky Martiny Jankové a prvotřídních klavíristů Gérarda Wysse a Iva Kahánka.
Slavnostní koncert FJN 2019
20.září - nabídne symbiózu hudebních ikon a zároveň lektorů Interpretačních kurzů v Litni 2019, sopranistky s mezinárodní působností Martiny Jankové, žádaného švýcarského klavíristy Gérarda Wysse a nejvýraznějšího českého klavíristy mladší generace Iva Kahánka. Více ZDE
Dokument Olgy Sommerové o Jiřím Suchém
??.???? - Celovečerní film vzniká v režii Olgy Sommerové, role kameramanky se ujala Olga Špátová. Dokument byl částečně natáčen i v Litni, kde připravujeme také jeho speciální projekci. O uvedení premiéry budeme informovat.

Rubriky článků

Nejnovější komentáře

Informace z jednání zastupitelstva z 5., 12., 19. a 26. května

Níže uvedené informace se vztahují k jednání zastupitelstva v uvedených termínech. Tyto zápisy jsou určeny k informování občanů o dění v obci a nelze je považovat za úřední zápisy z daných jednání. Ověřené zápisy jsou k dispozici k nahlédnutí na Úřadu městyse Liteň.

Informace z jednání dne 5. kvědna 2011

Školka
Zastupitelstvo odsouhlasilo uzavření MŠ Liteň v době letních prázdnin(18. 7.-19. 8.2011).Dále byla vznesena námitka na neodvezený stavební odpad po rekonstrukci,který se nachází na půdě školky. V současné době není ve výhledu žádná investice do těchto prostor.

Pískovna Běleč
Prioritou zastupitelstva je postupné zavážení. Současná cena ukládky zeminy by se měla pohybovat okolo 70,-kč/m3.Je třeba zabezpečit vstup do pískovny a dále provést terénní úpravy uvnitř pískovny.

Komunální odpady – poplatky
Vypracovat místní vyhlášku za odvoz komunálního odpadu pro občany přechodně žijící v zahraničí,kteří mají trvalý pobyt v Litni.

Odborné učiliště
Zastupitelé předběžně souhlasí s variantou převedení majetku Odborného učiliště do majetku Městyse Liteň.Jedna z možností je zřízení domova důchodců s pečovatelskou službou,využití dílen pro místní podnikatelle.Zastupitelstvo si nepřeje nejprve převedení budovy a areálu učiliště do Učňovského střediska Hlinky Beroun a poté bezúplatného převedení do majetku Městyse.Další jednání v této otázce povede pan starosta na Krajském úřadě.

Informace z jednání dne 12. kvědna 2011

Na žádost paní knihovnice zastupitelé souhlasí s odkladem schůze v místní knihovně, na které bude projednán stav odstranění závad zjištěných při inventuře knihovny.

Zastupitelé souhlasí s návrhem Ing. Vodičky uspořádat anketu, ve které by se jednotliví občané Litně závazně vyjádřili, zda se napojí na plánovanou veřejnou kanalizaci a ČOV. S tím souvisí i potřeba stanovit způsob výpočtu ceny a předběžnou výši stočného za vypouštění odpadních vod.

Zastupitelé schválili kladný výsledek hospodaření ZŠ v roce 2010 ve výši 193.029,06 Kč a  souhlasí s převodem 20.000,- Kč do fondu odměn zaměstnanců a s použitím zbývající částky 173.029,06 Kč na rekonstrukci podlah a nákup nábytku v ZŠ.

Zastupitelstvo odsouhlasilo snížení počtu členů školské rady ZŠ Liteň ze 6 na 3 na základě zkušeností z předchozích let. Pověřilo Lenku Jelenovou zastupováním městyse ve školské radě a vzalo na vědomí jmenování dalších členů rady.

Diskuse se dotkla následujících témat:
–    zařazení schválení smlouvy mezi městysem a spol. Stříbrný potok na program příštího veřejného zasedání, zveřejnění informace o možnosti veřejnosti seznámit se s obsahem smlouvy na úřadu městyse
–    prominutí poplatku za odvoz odpadu při dlouhodobém pobytu občana v zahraničí bude možné pravděpodobně na základě nové obecní vyhlášky
–    aktuality týkající se dalšího využití areálu učiliště v Litni
–    pískovna v Bělči – stanovení ceny za uložení zeminy, návrhy občanů Bělče
–    možnosti obnovení turistické cesty přes golfové hřiště u Bělče
–    zabezpečení erozní rýhy nad železniční tratí v Bělči
–    úklid půdních prostor v Mateřské školce v Litni a odvoz stavebního materiálu
–    program a zabezpečení Májí 2011

Informace z jednání dne 19. kvědna 2011

Knihovna Liteň
Poslední inventura zjistila 2011, že schází cca. 1700 knih. Předposlední fyzická jmenná inventura proběhla v r. 1978 – scházelo 78 knih. Při přebírání knihovny od předcházející knihovnice byly přebírány knihy jen dle počtu, ne dle názvu. Knihovnice má k inventuře dílčí výhrady: některé knihy byly zapsány na seznam, přestože byly vyřazeny, našla jeden regál, který na seznamu nebyl zohledněn. Vloni bylo celkově 138 průkazek vydáno, výpůjční doba je max. 3 měsíce, na nákup knih a časopisů dostává knihovna neměně 30.000,- Kč ročně.

Pískovna
Rýsuje se možnost postupného zavážení menšími nákladními vozy. Obec by dostávala stejnou částku – 40,- Kč za m3 – hutnění a rekultivaci by dělal ale zavážející.
Rekreanti, mající chaty v Bělči, si byli stěžovat na Báňském úřadě v Praze, že nesouhlasí se zavážením pískovny. Zastupitelstvo nezná žádný jiný rozumný způsob, jak splnit požadavek Báňského úřadu , zavézt pískovnu do r. 2013 a bude proto pokračovat v jednání o zavezení.

Budova učiliště
V úterý 24.5. proběhne jednání s hejtmanem Rathem přímo v učilišti. Zařízená kuchyň zůstane v učilišti – Hlinky si smějí odvézt jen věci určené přímo k pedagogickému procesu. Obec nemá peníze na údržbu celého objektu (jen energie více jak 200.000,- Kč měsíčně).

Odsouhlasen příspěvek na sečení veřejných prostranství v Leči do max. 2.000,- Kč.

Starosta seznamuje zastupitele s názorem úřadu městyse, že není možné odpouštět poplatky za odpady lidem, kteří jsou trvale mimo Liteň, ale na území ČR.

Kliment M. navrhuje převézt peníze, které zbyly v kase po Májích na koupi jednoho prvku pro dětské hřiště. Zastupitelstvo souhlasí.

Informace z jednání dne 26. kvědna 2011

Změna předsedy finančního výboru
Místostarosta p. Horák vykonává funkci předsedy finančního výboru. Najevo však vyšla skutečnost, že předsedou finančního výboru nesmí být starosta ani místostarosta. Z tohoto důvodu zastupitelstvo zvolilo, a to jednohlasně, nového předsedu finančního výboru, kterým se stal p. Novotný.

Informace z jednání v učilišti za účasti hejtmana Středočeského kraje ze dne 24. 5. 2011
Jednání o budoucím využití budovy liteňského učiliště proběhlo za účasti hejtmana MUDr. Davida Ratha, který se osobně na místě seznámil se stavem učiliště. Bylo uvedeno, že Středočeský kraj prozatím nemá představu o budoucím využití areálu. Návrh, o možném využití učiliště jako domova důchodců (Stř. kraj by pro tento účel založil příspěvkovou organizaci), byl shledán z důvodu budování stejného zařízení v Berouně neprůchozím. Jako možnost se tak jeví vybudování domu s pečovatelskou službou, což by však bylo pro městys finančně neúnosné. Městys zatím nemá řešení, jak by sám využil daný objekt.

Informace z jednání ze dne 20. 5. 2011
V pátek 20. 5. 2011 proběhlo jednání týkající se hrobky rodiny Daubků v Litni. P. Daubek má v úmyslu převést hrobku do správy městyse Liteň. K tomuto účelu navrhl složit na účet městyse částku finanční částku, ze které by byl hrazen provoz a údržba při správě. Jednání nevyústilo v konkrétní návrh či nabídku a o této problematice se ještě bude diskutovat, proti čemuž nebyly zastupitelstvem shledány žádné námitky.

Pískovna Běleč
P. starosta Kliment informoval zastupitelstvo, že byla společností Strabag částečně zavežena pískovna v Bělči. Se zavážením se bude pokračovat i nadále, a to dle závazného stanoviska Českého báňského úřadu, která rozhodl, že pískovna musí být do roku 2013 zavežena a rekultivována. Současně platný termín – 2013, byl už v minulosti prodlužován. V případě nesplnění nařízení Českého báňského úřadu hrozí městysi několikamilionová pokuta.

Diskuze
a)    Několik občanů Bělče podalo stížnost proti nešetrnému prořezávání a kácení stromů ve Bělči. Zastupitelstvo nevidí důvod, proč by se stromy měly nešetrně prořezávat a kácet. Tak by se stalo jen na základě odborného dendrologického posudku s tím, že jsou nebezpečné svému okolí.
b)    Byla podána stížnost občany Bělče na zavážení pískovny z důvodu zvýšeného hluku, prašnosti a údajného narušení statiky domů. Městys bude nadále pokračovat v souladu s bodem č. 6 tohoto zápisu. Nadnesena byla možnost, že by se výnosy ze zavážení zpětně investovaly do místní infrastruktury.
c)    Byla diskutována otázka platby za svoz komunálních odpadů občany, kteří se dlouhodobě nezdržují v městysi Liteň. Byl potvrzen bod z předchozího zasedání – nadále budou platit občané pobývající na území České republiky a občané žijící v zahraničí budou poplatku zproštěni. Občané Litně, kteří poplatek hradí v jiné obci, již nemusí poplatek platit v Litni, avšak za podmínky předložení potvrzení o zaplacení.
d)    Problematika ukončení činnosti učiliště s sebou přináší i možnost ukončení nájemní smlouvy praktickým lékařům, kteří zde působí. Byl uveden návrh o možném přesunutí ordinací do prostor současné knihovny, což vyvolalo diskuzi dalším využití celé budovy kina. Posouzeny budou i možnosti dalšího provozu kinosálu, který by mohl být po úpravách využit jiným způsobem. Zastupitelstvo odsouhlasilo vytvoření konceptu dalšího využití této budovy.

komentáře 2

Informace z jednání zastupitelstva z 5., 12., 19. a 26. května

 • Ivan Fejfar

  Pískovna…
  není zde bohužel ještě zápis z jednání zastupitelstva z 2. 6, kde se o pískovně hodně debatovalo. Občany Bělče byl navržen velmi detailní plán jak pískovnu zavézt za použití starých cest (dnes rozoraných) které nevedou kolem žádných obydlí. Jsou to 2 možné varinaty. Obě tyto možné cesty jsou vždy z části ve vlastnictví samotné obce Liteň, a z části vlastněné soukromníky. Není tedy pravdivé tvrzení, že jiná rozumná možnost závozu není.

 • Občan Bělče

  Poznámka k jednání ze dne 19. 5., odstavec Pískovna:
  Termín „požadavek Báňského úřadu“ je dosti nepřesný – Báňský úřad pouze odsouhlasil projekt rekultivace pískovny v Bělči s termínem ukončení v roce 2013, nicméně jsme se informovali na Báňském úřadě, že je možné zažádat jak o změnu termínu, tak i o změnu plánu rekultivace – např. změnu ohleduplnější k občanům Bělče.
  „Rozumný způsob“, jak je v zápisu uvedeno, zastupitelstvo rozhodně nezvolilo, neboť tento způsob je pro Běleč velmi zatěžující – jak z hlediska dopadu na stav cest a budov, tak především z hlediska dopadu na občany (hluk, prašnost, nemožnost větrat, pověsit ven prádlo…).
  Poznámka k jednání ze dne 26. 5., odstavec Pískovna Běleč:
  Báňský úřad nerozhodl, že pískovna musí být zavezena v určitém termínu, ale povolil návrh termínu určeného Městysem i způsob rekultivace.
  Také jak panem starostou Městyse tak i na Báňském úřadě nám bylo sděleno, že penále by činilo cca půl milionu, nikoli několik milionů.

Přidej reakci

 

 

 

Můžeš použít tyto HTML tagy

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>