Jídelna Kosová

DNES
Hov.polévka
Vepř.frankfurtská pečeně, h.kn./těstoviny
ZÍTRA
Gulášová polévka
Vepř.výpečky, bram.kn., zelí.
Menu za 79,-
(minutkový smažák za 86,-)
tel:311684370
bývalé učňovské středisko
Na prodej: knedlíky, pečivo, zákusky

Celý týden ke stažení

Poskytování informací

Poskytování informací se řídí zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Vyrocni_zprava_2015 ke stažení ZDE

Příjem žádostí a podání

Žádost o informace se přijímá na úřadě městyse v úředních hodinách. Žádost může být podána ústně nebo písemně.

V případě, že je žádost podána ústně, zástupce úřadu městyse, který žádost přijal, ji ústně vyřídí. O takovém vyřízení žádosti se neprovádí písemný záznam.

V případě, že je žádost podána písemně (včetně žádosti podané elektronickou poštou nebo faxem), musí splňovat minimálně tyto náležitosti:

  • komu je žádost určena,
  • jaká konkrétní informace je požadována,
  • kdo žádost podává.

Vzor žádosti je ke stažení ZDE.

Ostatní žádosti a podání se přijímají rovněž na úřadě městyse v úředních hodinách.

Lhůty pro vyřízení žádosti

Informace jsou poskytovány bez zbytečného odkladu, v krajním případě platí lhůty stanovené zákonem:

Do 15 kalendářních dnů bude poskytnuta informace, pokud žádost o informaci obsahuje veškeré nezbytné náležitosti. Lhůta může být prodloužena na 25 dnů, a to pouze ze závažných důvodů s tím, že žadatel je o prodloužení lhůty informován.

Do 7 kalendářních dnů od podání žádosti bude žadatel vyzván o upřesnění žádosti o informaci, pokud bude žádost nesrozumitelná, formulována příliš obecně. Do 30 kalendářních dnů od vyzvání, musí žadatel žádost o informaci upřesnit. Pokud tak žadatel neučiní, bude jeho žádost zamítnuta.

Příjem a vyřízení odvolání

Způsob odvolání a jeho obsah:

  • odvolání se podává písemně hnědou doručenkou na adresu obecního úřadu,
  • odvolání musí obsahovat popis žádosti o podání informace, které nebylo vyhověno, datum a místo podání, odůvodnění odvolání, podpis a bydliště žadatele.

O odvolání rozhoduje:

  • obecní zastupitelstvo – jedná-li se o informace spadající do samostatné působnosti obce,
  • krajský úřad – jde-li o informaci spadající do přenesené působnosti.

O odvolání je nutné rozhodnout do 15 dnů od předložení rozhodujícímu subjektu. Pokud rozhodující subjekt v uvedené lhůtě o odvolání nerozhodl, má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým se odvolání zamítá a napadené rozhodnutí potvrdil. Rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace je přezkoumatelné soudem.

Sazby za poskytování informace

Položka Sazba
Práce za každých započatých 30 minut 50 Kč
Tisk z tiskárny – formát A4 2  Kč / jednostranná
Paušál provozních nákladů 20 Kč
Nosiče dat – CD 20 Kč
Ostatní náklady – poštovné, balné dle vynaložených nákladů

Výroční zpráva o poskytování informací na základě zákona č. 106/1999 Sb. v platném za rok 2013

Ke stažení: Výroční zpráva 2013.

Odpovědi na konkrétní otázky o poskytnutí informací

1. Věc:  Žádost o poskytnutí informace podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím – odpověď

Dobrý den,

a) Proč nejsou zveřejňovány zápisy z jednání zastupitelstva městyse Liteň?

Odpověď: Zasedání zastupitelstva, která se konají zpravidla každých 14 dní. Ty jsou vedeny jako pracovní schůzky, ze kterých není povinnost zápisy zveřejňovat. Z veřejných zasedání jsou zápisy zveřejňovány na úřední desce úřadu i na webových stránkách Litně kde je zveřejněna úřední deska městyse.

b)  Proč nejsou zveřejňovány dálkovým přístupem informace o žádostech a poskytnutých odpovědí dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k infomací?

Odpověď: V uplynulých letech jsme neobdrželi takovou to žádost. V letošním roce jsme tyto žádosti obdrželi dvě. První žádost se týkala poskytnutí informací z roku 2013.

c) Proč není zveřejněná výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací?

Odpověď: Co se týče výročních zpráv za předcházející  kalendářní roky jsme žádné žádosti o poskytování informací dle zákona  č.106/1999 Sb., neobdrželi, z těchto důvodů jsme výroční zprávy nezveřejňovali.  Za letošní rok 2013 jsme povinni výroční zprávu zveřejnit do března 2014.

Karel Kliment, starosta městyse

2. Věc:  Žádost o poskytnutí informace ohledně volných prostor ve smyslu zákonač.106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů

Odpověď: Městys Liteň pronajal nebytové prostory obecně prospěšné společnosti Atelier Svatopluk za symbolickou cenu. Pokud mohu doporučit obraťte se prosím na pana Havelku, který je ředitelem této společnosti. E-mail h.stavebni@seznam.cz